یه نکته مهم 18+ . . . . . . ..

به نام خدا خدایا خودت بنده خودتو دیدی .. داره دنبال حرفای خاک بر سری میگرده!!! من دیگه مزاحم نمیشم ، ولی یه گناه به جمع گناهانش اضافه کن، دهنشم سرویس کن ، یه ثوابیم :| به من بده کمک کردم مچشو بگیری والا با این نوناشون