مـــــــن و زبان انگلیسی !!!!

به افتخار داش ترول حسینی !!!!!!!!!!

پـــــرایدم صدا میکرد (خواستم بگم که پولداریم ! )

بردمش نمایندگی !!!!!!!!!!

این گزارش تصویری قضیه !